Voteringar

Datum Utskott Rubrik Ja Nej Avstår Frånvaro
2014-06-26 FiU Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken   161 103 58 27
2014-06-25 JuU Bättre förutsättningar att stoppa införseln av illegala vapen   198 121 0 30
2014-06-25 CU Föreskrifter om riktvärden för buller   262 39 18 30
2014-06-25 FiU Årsredovisning för staten 2013   177 142 0 30
2014-06-25 JuU Auktorisation och tillstånd att inneha skjutvapen   301 18 0 30
2014-06-25 KrU Syftena med statsbidraget till folkbildningen   159 119 40 31
2014-06-25 JuU Nämndemännens ersättning   177 142 0 30
2014-06-25 CU Val av god man och förvaltare   284 17 18 30
2014-06-25 CU Utbildning för gode män och förvaltare   283 35 0 31
2014-06-25 FiU Förstärkta kapitaltäckningsregler m.m.   302 17 0 30
2014-06-25 CU Ersättning till gode män och förvaltare   301 18 0 30
2014-06-25 KrU Mångfaldsarbete inom folkbildningen   301 18 0 30
2014-06-25 JuU Kortare handläggningstider i vapenärenden   301 18 0 30
2014-06-25 CU Översyn av lagstiftningen   177 125 17 30
2014-06-25 JuU Hemlig avlyssning vid grovt vapenbrott   198 121 0 30
2014-06-25 KrU Folkbildningens ansvar för jämställdhet   301 18 0 30
2014-06-25 KrU Utvidgad översyn av kontakttolkutbildningen   261 19 39 30
2014-06-24 TU Längre och tyngre godståg och lastbilar   202 119 0 28
2014-06-24 MJU Ändring i miljöbalken   278 43 0 28
2014-06-24 MJU Försörjningskrav för fiskelicens   221 100 0 28
2014-06-24 TU Banavgifter   177 143 0 29
2014-06-24 TU Kontroller och indragning av taxiförarlegitimation   302 18 0 29
2014-06-24 MJU Miljömålssystemet   178 143 0 28
2014-06-24 TU Prisinformation och översyn av taxibranschen   160 143 18 28
2014-06-24 AU Andrahandsansvar   278 43 0 28
2014-06-24 CU Utvärdering av lagändringarna   260 61 0 28
2014-06-24 TU Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur   164 25 131 29
2014-06-24 AU Flyktingmottagande och kommunbosättning   277 18 25 29
2014-06-24 MJU Fiskelicens för juridiska personer   178 44 99 28
2014-06-24 MJU Överlåtbara fiskerättigheter   177 100 43 29
2014-06-24 TU Digitala förarkort och färdskrivare   178 143 0 28
2014-06-24 TU Resenärsfrågor   161 117 43 28
2014-06-24 AU Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet   259 18 43 29
2014-06-24 AU Invandrade kvinnors situation   176 143 0 30
2014-06-24 AU Undantag för företag som tillhandahåller varor eller tjänster och som har färre än tio arbetstagare   178 99 43 29
2014-06-24 AU Ekonomiska förutsättningar som en del av skälighetsbedömningen   278 42 0 29
2014-06-24 AU Subventionerade anställningar för nyanlända   185 118 18 28
2014-06-24 MJU Elcertifikat   302 18 0 29
2014-06-24 MJU Betesmarker och lantraser   302 18 0 29
2014-06-24 CU Lagförslaget i övrigt avseende ändringar i PBL   161 159 0 29
2014-06-24 TU Järnvägssystemets reglering   302 18 0 29
2014-06-24 MJU Utvecklingen för skogsbrukets miljöhänsyn   178 100 43 28
2014-06-24 MJU Redskapsbegränsningar   202 18 100 29
2014-06-24 CU Enhetliga tekniska egenskapskrav   178 143 0 28
2014-06-24 AU Etableringsinsatser   160 18 143 28
2014-06-24 CU Upphävande av detaljplan   303 18 0 28
2014-06-24 AU Varaktighet som en del av skälighetsbedömningen   260 61 0 28
2014-06-18 MJU Lagförslagen 282 39 0 28
2014-06-18 KrU Avslag på propositionen 284 38 0 27
2014-06-18 UbU Vetorätt vid etableringen av en fristående skola 287 35 0 27
2014-06-18 UbU Etablering av fristående skolor 183 104 35 27
2014-06-18 KrU Verksamheten vid Myndigheten för tillgängliga medier 218 104 0 27
2014-06-18 UbU Vinster från skolverksamhet 264 23 35 27
2014-06-18 UbU Skolinspektionens befogenheter vid tillsyn 284 34 1 30
2014-06-17 KrU Det industriella kulturarvet 198 117 0 34
2014-06-17 TU Luftfartens förutsättningar 213 101 0 35
2014-06-17 KrU Obligatorisk gymnasieskola 215 100 0 34
2014-06-17 KrU Ungdomars arbete och försörjning 197 101 17 34
2014-06-17 KU En ny riksdagsordning 315 0 0 34
2014-06-17 KrU Kyrkoantikvarisk ersättning 297 18 0 34
2014-06-17 TU Flygplatsfrågor och övriga infrastrukturfrågor 274 17 24 34
2014-06-17 TU Flygtrafikledningstjänsten 159 156 0 34
2014-06-17 CU Kompletterande bestämmelser om polishämtning 297 18 0 34
2014-06-17 SfU Spårbyte 181 117 17 34
2014-06-17 SfU Utlänningslagen och den omarbetade Dublinförordningen 180 100 35 34
2014-06-17 SfU Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring 180 100 35 34
2014-06-17 KrU Funktionshindersperspektiv i museisektorn 274 41 0 34
2014-06-17 FöU Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser 179 136 0 34
2014-06-17 SfU Avslag på propositionen 296 19 0 34
2014-06-17 KrU Ungdomars tillgång till bostad 198 100 17 34
2014-06-17 KrU Stöd till verksamhetsövergång 197 118 0 34
2014-06-17 KrU Nationell strategi för musik- och kulturskolan 175 140 0 34
2014-06-17 SfU Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare m.m. 297 18 0 34
2014-06-17 KrU Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer 175 140 0 34
2014-06-17 TU Miljöfrågor 175 117 23 34
2014-06-17 KU Ändrad benämning av överskottsmålet 297 17 0 35
2014-06-17 KrU Nytt mål för ungdomspolitiken 157 139 19 34
2014-06-17 TU Avveckling av Bromma flygplats 272 40 3 34
2014-06-17 KrU Kulturskolans tillgänglighet 180 135 0 34
2014-06-17 TU Alkoholtester av piloter 297 18 0 34
2014-06-12 UFöU Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 269 19 0 61
2014-06-12 FöU Livsmedels- och dricksvattenförsörjning 268 19 0 62
2014-06-12 KU Universitetens och högskolornas ansvar för att främja unga människors engagemang för grundläggande demokratiska värderingar m.m. 179 109 0 61
2014-06-12 SoU Inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning 162 126 0 61
2014-06-12 SoU Handlingsplan mot barnfattigdom 256 32 0 61
2014-06-12 FöU Civilförsvar m.m. 144 125 19 61
2014-06-12 UU Regeringens proposition 2013/14:129 268 19 0 62
2014-06-12 SoU Tandvård 269 19 0 61
2014-06-12 SoU Val av utförare m.m. 273 14 0 62
2014-06-12 KU Värna demokratin mot våldsbejakande extremism 274 14 0 61
2014-06-12 KU Stimulera ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer m.fl. 179 109 0 61
2014-06-12 FöU Den enskildes roll i krisberedskapen 144 124 18 63
2014-06-12 FöU Brandkåren 143 126 19 61
2014-06-11 FiU Det ekonomiska läget i den kommunala sektorn 190 102 15 42
2014-06-11 FiU Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision 169 137 0 43
2014-06-11 FiU Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 159 16 132 42
2014-06-11 UU Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete 291 16 0 42
2014-06-11 NU Översyn av avgifter   187 104 16 42
2014-06-11 NU Övriga frågor 171 35 101 42
2014-06-11 UU Konventionsrelaterade frågor 292 15 0 42