Daniel Bäckström

Allmänt

Parti Centerpartiet
Född 1975
Län Värmlands län
Yrke

Röstfördelning

Ja 324 (87,10 %)
Nej 3 (0,81 %)
Avstår 1 (0,27 %)
Frånvaro 44 (11,83 %)
Datum Utskott Rubrik Röst
2014-06-18 MJU Lagförslagen Frånvarande
2014-06-18 KrU Avslag på propositionen Frånvarande
2014-06-18 UbU Vetorätt vid etableringen av en fristående skola Frånvarande
2014-06-18 UbU Etablering av fristående skolor Frånvarande
2014-06-18 KrU Verksamheten vid Myndigheten för tillgängliga medier Frånvarande
2014-06-18 UbU Vinster från skolverksamhet Frånvarande
2014-06-18 UbU Skolinspektionens befogenheter vid tillsyn Frånvarande
2014-06-17 KrU Kulturskolans tillgänglighet Ja
2014-06-17 KU Ändrad benämning av överskottsmålet Ja
2014-06-17 KrU Nytt mål för ungdomspolitiken Ja
2014-06-17 TU Avveckling av Bromma flygplats Ja
2014-06-17 TU Miljöfrågor Ja
2014-06-17 KrU Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer Ja
2014-06-17 TU Alkoholtester av piloter Ja
2014-06-17 SfU Spårbyte Ja
2014-06-17 SfU Utlänningslagen och den omarbetade Dublinförordningen Ja
2014-06-17 SfU Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Ja
2014-06-17 TU Flygtrafikledningstjänsten Nej
2014-06-17 CU Kompletterande bestämmelser om polishämtning Ja
2014-06-17 KrU Funktionshindersperspektiv i museisektorn Ja
2014-06-17 FöU Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Ja
2014-06-17 SfU Avslag på propositionen Ja
2014-06-17 KrU Ungdomars tillgång till bostad Ja
2014-06-17 KrU Stöd till verksamhetsövergång Ja
2014-06-17 KrU Nationell strategi för musik- och kulturskolan Ja
2014-06-17 SfU Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare m.m. Ja
2014-06-17 KrU Ungdomars arbete och försörjning Ja
2014-06-17 KU En ny riksdagsordning Ja
2014-06-17 KrU Kyrkoantikvarisk ersättning Ja
2014-06-17 TU Flygplatsfrågor och övriga infrastrukturfrågor Ja
2014-06-17 KrU Det industriella kulturarvet Ja
2014-06-17 TU Luftfartens förutsättningar Ja
2014-06-17 KrU Obligatorisk gymnasieskola Ja
2014-06-12 FöU Livsmedels- och dricksvattenförsörjning Ja
2014-06-12 KU Universitetens och högskolornas ansvar för att främja unga människors engagemang för grundläggande demokratiska värderingar m.m. Ja
2014-06-12 SoU Inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning Ja
2014-06-12 UFöU Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Ja
2014-06-12 UU Regeringens proposition 2013/14:129 Ja
2014-06-12 FöU Civilförsvar m.m. Ja
2014-06-12 SoU Handlingsplan mot barnfattigdom Ja
2014-06-12 KU Stimulera ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer m.fl. Ja
2014-06-12 KU Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Ja
2014-06-12 SoU Tandvård Ja
2014-06-12 SoU Val av utförare m.m. Ja
2014-06-12 FöU Den enskildes roll i krisberedskapen Ja
2014-06-12 FöU Brandkåren Ja
2014-06-11 UU Konventionsrelaterade frågor Ja
2014-06-11 NU Övriga frågor Ja
2014-06-11 NU Översyn av avgifter   Ja
2014-06-11 FiU Det ekonomiska läget i den kommunala sektorn Ja
2014-06-11 FiU Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision Ja
2014-06-11 FiU Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag Ja
2014-06-11 UU Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete Ja
2014-06-10 UU Biståndseffektivitet, uppföljning Ja
2014-06-10 UU Humanitära insatser Ja
2014-06-10 MJU Landsbygdsprogrammets jobbskapande effekter m.m. Ja
2014-06-10 UU Europeiska försvarsbyrån (Eda), EU:s uppförandekod Ja
2014-06-10 MJU Förvaltning av gemensamma resurser Ja
2014-06-10 UU Försvar och samhällets beredskap Ja
2014-06-10 MJU Betesresursinventering Ja
2014-06-10 MJU Klimatpolitiskt ramverk Ja
2014-06-10 MJU Klimatmål på EU-nivå Ja
2014-06-10 UU Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportutredningen m.m. Ja
2014-06-10 MJU Förnybar energi inom EU:s ramverk Ja
2014-06-10 MJU Nationell klimatanpassning Ja
2014-06-10 UU Enprocentsmål, klimatfinansiering, ekosystem Ja
2014-06-10 UU Perspektiv, målgrupper, prioritering Ja
2014-06-10 UU Översyn av biståndet Ja
2014-06-10 MJU Ekologiska aspekter Ja
2014-06-10 UU Det nordiska samarbetet, närområdet Ja
2014-06-10 UU Krigsmateriellagstiftning, de mänskliga rättigheterna, ett demokratikriterium m.m. Ja
2014-06-04 CU Regeringens lagförslag Ja
2014-06-04 SfU Utvärdering m.m. Ja
2014-06-04 SfU Avslag på propositionen Ja
2014-06-04 SfU Konventionen Ja
2014-06-04 TU Lastbilars längd och vikt Ja
2014-06-04 UbU Lagförslaget i fråga om lärares stöd och särskilt stöd Ja
2014-06-04 TU Bilpooler Ja
2014-06-04 UbU Ökade lärarbefogenheter Ja
2014-06-04 JuU Sveriges tillträde till protokollet till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet Ja
2014-06-04 SoU Nationellt riskbedömningsinstrument Ja
2014-06-04 CU Utvärdering av lagändringarna Ja
2014-06-04 UU Den globala utmaningen migrationsströmmar Ja
2014-06-04 TU Främjande av en fossiloberoende fordonsflotta Ja
2014-06-04 UU Skrivelse 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling Ja
2014-06-04 SoU Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård Ja
2014-06-04 TU Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Ja
2014-05-28 KU Det kommunala huvudmannaskapet Ja
2014-05-28 FiU Statistik över hushållens tillgångar och skulder Ja
2014-05-28 UU Reformer av institutionerna och remitteringar Ja
2014-05-28 FiU Direktupphandling Avstår
2014-05-28 UU Jämställdhetsfrågor och klimatinsatser Ja
2014-05-28 SfU Lagförslaget i övrigt Ja
2014-05-28 SfU Reform för mer effektiva åtgärder Ja
2014-05-28 SfU Nedsättning av socialavgifterna för de yngsta Nej
2014-05-28 SfU Skyldighet för Försäkringskassan att betala ränta Ja
2014-05-28 SfU Lagförslagen i övrigt Ja
2014-05-28 SfU Övriga medborgarskapsfrågor Ja
2014-05-27 SoU Försäljning av receptfria läkemedel Ja
2014-05-27 UU EU:s institutioner Ja