Bodil Ceballos

Allmänt

Parti Miljöpartiet
Född 1958
Län Gävleborgs län
Yrke Jurist
Hemida mp.se/bodilceballos

Röstfördelning

Ja 884 (34,72 %)
Nej 917 (36,02 %)
Avstår 214 (8,41 %)
Frånvaro 531 (20,86 %)
Datum Utskott Rubrik Röst
2014-06-18 MJU Lagförslagen Frånvarande
2014-06-18 KrU Avslag på propositionen Frånvarande
2014-06-18 UbU Vetorätt vid etableringen av en fristående skola Frånvarande
2014-06-18 UbU Etablering av fristående skolor Frånvarande
2014-06-18 KrU Verksamheten vid Myndigheten för tillgängliga medier Frånvarande
2014-06-18 UbU Vinster från skolverksamhet Frånvarande
2014-06-18 UbU Skolinspektionens befogenheter vid tillsyn Frånvarande
2014-06-17 KrU Nytt mål för ungdomspolitiken Frånvarande
2014-06-17 TU Avveckling av Bromma flygplats Frånvarande
2014-06-17 KrU Kulturskolans tillgänglighet Frånvarande
2014-06-17 TU Alkoholtester av piloter Frånvarande
2014-06-17 TU Miljöfrågor Frånvarande
2014-06-17 KU Ändrad benämning av överskottsmålet Frånvarande
2014-06-17 KrU Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer Frånvarande
2014-06-17 KrU Stöd till verksamhetsövergång Frånvarande
2014-06-17 KrU Nationell strategi för musik- och kulturskolan Frånvarande
2014-06-17 SfU Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare m.m. Frånvarande
2014-06-17 SfU Spårbyte Frånvarande
2014-06-17 SfU Utlänningslagen och den omarbetade Dublinförordningen Frånvarande
2014-06-17 TU Flygtrafikledningstjänsten Frånvarande
2014-06-17 CU Kompletterande bestämmelser om polishämtning Frånvarande
2014-06-17 SfU Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Frånvarande
2014-06-17 KrU Funktionshindersperspektiv i museisektorn Frånvarande
2014-06-17 FöU Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Frånvarande
2014-06-17 SfU Avslag på propositionen Frånvarande
2014-06-17 KrU Ungdomars tillgång till bostad Frånvarande
2014-06-17 KU En ny riksdagsordning Frånvarande
2014-06-17 KrU Kyrkoantikvarisk ersättning Frånvarande
2014-06-17 TU Flygplatsfrågor och övriga infrastrukturfrågor Frånvarande
2014-06-17 KrU Ungdomars arbete och försörjning Frånvarande
2014-06-17 KrU Det industriella kulturarvet Frånvarande
2014-06-17 TU Luftfartens förutsättningar Frånvarande
2014-06-17 KrU Obligatorisk gymnasieskola Frånvarande
2014-06-12 FöU Livsmedels- och dricksvattenförsörjning Ja
2014-06-12 KU Universitetens och högskolornas ansvar för att främja unga människors engagemang för grundläggande demokratiska värderingar m.m. Ja
2014-06-12 SoU Inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning Nej
2014-06-12 UFöU Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Ja
2014-06-12 SoU Handlingsplan mot barnfattigdom Nej
2014-06-12 UU Regeringens proposition 2013/14:129 Ja
2014-06-12 FöU Civilförsvar m.m. Nej
2014-06-12 KU Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Ja
2014-06-12 SoU Tandvård Ja
2014-06-12 SoU Val av utförare m.m. Ja
2014-06-12 KU Stimulera ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer m.fl. Ja
2014-06-12 FöU Den enskildes roll i krisberedskapen Nej
2014-06-12 FöU Brandkåren Nej
2014-06-11 UU Konventionsrelaterade frågor Ja
2014-06-11 NU Övriga frågor Nej
2014-06-11 NU Översyn av avgifter   Ja
2014-06-11 FiU Det ekonomiska läget i den kommunala sektorn Ja
2014-06-11 FiU Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision Nej
2014-06-11 FiU Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag Avstår
2014-06-11 UU Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete Ja
2014-06-10 UU Biståndseffektivitet, uppföljning Nej
2014-06-10 UU Humanitära insatser Ja
2014-06-10 UU Europeiska försvarsbyrån (Eda), EU:s uppförandekod Avstår
2014-06-10 MJU Landsbygdsprogrammets jobbskapande effekter m.m. Ja
2014-06-10 MJU Förvaltning av gemensamma resurser Nej
2014-06-10 MJU Betesresursinventering Ja
2014-06-10 UU Försvar och samhällets beredskap Ja
2014-06-10 MJU Klimatpolitiskt ramverk Nej
2014-06-10 UU Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportutredningen m.m. Nej
2014-06-10 MJU Klimatmål på EU-nivå Ja
2014-06-10 UU Enprocentsmål, klimatfinansiering, ekosystem Nej
2014-06-10 UU Perspektiv, målgrupper, prioritering Avstår
2014-06-10 UU Översyn av biståndet Avstår
2014-06-10 MJU Nationell klimatanpassning Avstår
2014-06-10 MJU Förnybar energi inom EU:s ramverk Ja
2014-06-10 UU Krigsmateriellagstiftning, de mänskliga rättigheterna, ett demokratikriterium m.m. Nej
2014-06-10 MJU Ekologiska aspekter Nej
2014-06-10 UU Det nordiska samarbetet, närområdet Ja
2014-06-04 CU Regeringens lagförslag Frånvarande
2014-06-04 TU Bilpooler Frånvarande
2014-06-04 TU Lastbilars längd och vikt Frånvarande
2014-06-04 UbU Lagförslaget i fråga om lärares stöd och särskilt stöd Frånvarande
2014-06-04 SfU Avslag på propositionen Frånvarande
2014-06-04 SfU Utvärdering m.m. Frånvarande
2014-06-04 SfU Konventionen Frånvarande
2014-06-04 UbU Ökade lärarbefogenheter Frånvarande
2014-06-04 JuU Sveriges tillträde till protokollet till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet Frånvarande
2014-06-04 CU Utvärdering av lagändringarna Frånvarande
2014-06-04 SoU Nationellt riskbedömningsinstrument Frånvarande
2014-06-04 UU Den globala utmaningen migrationsströmmar Frånvarande
2014-06-04 TU Främjande av en fossiloberoende fordonsflotta Frånvarande
2014-06-04 SoU Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård Frånvarande
2014-06-04 TU Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Frånvarande
2014-06-04 UU Skrivelse 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling Frånvarande
2014-05-28 KU Det kommunala huvudmannaskapet Ja
2014-05-28 FiU Statistik över hushållens tillgångar och skulder Nej
2014-05-28 SfU Skyldighet för Försäkringskassan att betala ränta Nej
2014-05-28 SfU Reform för mer effektiva åtgärder Ja
2014-05-28 SfU Nedsättning av socialavgifterna för de yngsta Ja
2014-05-28 SfU Lagförslaget i övrigt Nej
2014-05-28 UU Jämställdhetsfrågor och klimatinsatser Ja
2014-05-28 FiU Direktupphandling Ja
2014-05-28 UU Reformer av institutionerna och remitteringar Avstår
2014-05-28 SfU Lagförslagen i övrigt Ja
2014-05-28 SfU Övriga medborgarskapsfrågor Nej
2014-05-27 UbU Gymnasial lärlingsanställning och kollektivavtal Nej
2014-05-27 JuU Utvärdering Nej