Ulf Holm

Allmänt

Parti Miljöpartiet
Född 1969
Län Skåne läns södra
Yrke
Hemida mp.se/ulfholm

Röstfördelning

Ja 1133 (43,69 %)
Nej 1082 (41,73 %)
Avstår 261 (10,07 %)
Frånvaro 117 (4,51 %)
Datum Utskott Rubrik Röst
2014-06-26 FiU Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken   Avstår
2014-06-25 CU Utbildning för gode män och förvaltare   Ja
2014-06-25 FiU Förstärkta kapitaltäckningsregler m.m.   Ja
2014-06-25 CU Ersättning till gode män och förvaltare   Ja
2014-06-25 KrU Mångfaldsarbete inom folkbildningen   Ja
2014-06-25 JuU Kortare handläggningstider i vapenärenden   Ja
2014-06-25 JuU Bättre förutsättningar att stoppa införseln av illegala vapen   Ja
2014-06-25 CU Föreskrifter om riktvärden för buller   Nej
2014-06-25 FiU Årsredovisning för staten 2013   Nej
2014-06-25 JuU Auktorisation och tillstånd att inneha skjutvapen   Ja
2014-06-25 KrU Syftena med statsbidraget till folkbildningen   Avstår
2014-06-25 JuU Nämndemännens ersättning   Nej
2014-06-25 CU Val av god man och förvaltare   Ja
2014-06-25 CU Översyn av lagstiftningen   Nej
2014-06-25 JuU Hemlig avlyssning vid grovt vapenbrott   Ja
2014-06-25 KrU Folkbildningens ansvar för jämställdhet   Ja
2014-06-25 KrU Utvidgad översyn av kontakttolkutbildningen   Avstår
2014-06-24 CU Upphävande av detaljplan   Ja
2014-06-24 AU Varaktighet som en del av skälighetsbedömningen   Nej
2014-06-24 AU Flyktingmottagande och kommunbosättning   Avstår
2014-06-24 MJU Fiskelicens för juridiska personer   Nej
2014-06-24 MJU Överlåtbara fiskerättigheter   Avstår
2014-06-24 TU Digitala förarkort och färdskrivare   Nej
2014-06-24 AU Andrahandsansvar   Nej
2014-06-24 CU Utvärdering av lagändringarna   Nej
2014-06-24 TU Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur   Nej
2014-06-24 TU Prisinformation och översyn av taxibranschen   Nej
2014-06-24 TU Kontroller och indragning av taxiförarlegitimation   Ja
2014-06-24 MJU Miljömålssystemet   Nej
2014-06-24 TU Längre och tyngre godståg och lastbilar   Ja
2014-06-24 MJU Ändring i miljöbalken   Nej
2014-06-24 MJU Försörjningskrav för fiskelicens   Ja
2014-06-24 TU Banavgifter   Nej
2014-06-24 MJU Utvecklingen för skogsbrukets miljöhänsyn   Avstår
2014-06-24 MJU Redskapsbegränsningar   Ja
2014-06-24 CU Enhetliga tekniska egenskapskrav   Nej
2014-06-24 AU Etableringsinsatser   Avstår
2014-06-24 MJU Elcertifikat   Ja
2014-06-24 MJU Betesmarker och lantraser   Ja
2014-06-24 CU Lagförslaget i övrigt avseende ändringar i PBL   Ja
2014-06-24 TU Järnvägssystemets reglering   Ja
2014-06-24 AU Subventionerade anställningar för nyanlända   Ja
2014-06-24 AU Invandrade kvinnors situation   Nej
2014-06-24 AU Undantag för företag som tillhandahåller varor eller tjänster och som har färre än tio arbetstagare   Avstår
2014-06-24 AU Ekonomiska förutsättningar som en del av skälighetsbedömningen   Nej
2014-06-24 AU Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet   Avstår
2014-06-24 TU Resenärsfrågor   Avstår
2014-06-18 UbU Etablering av fristående skolor Ja
2014-06-18 UbU Vinster från skolverksamhet Nej
2014-06-18 KrU Verksamheten vid Myndigheten för tillgängliga medier Ja
2014-06-18 MJU Lagförslagen Nej
2014-06-18 KrU Avslag på propositionen Nej
2014-06-18 UbU Vetorätt vid etableringen av en fristående skola Ja
2014-06-18 UbU Skolinspektionens befogenheter vid tillsyn Ja
2014-06-17 TU Avveckling av Bromma flygplats Nej
2014-06-17 KU Ändrad benämning av överskottsmålet Ja
2014-06-17 TU Miljöfrågor Avstår
2014-06-17 KrU Nytt mål för ungdomspolitiken Nej
2014-06-17 TU Alkoholtester av piloter Ja
2014-06-17 KrU Kulturskolans tillgänglighet Ja
2014-06-17 TU Flygplatsfrågor och övriga infrastrukturfrågor Avstår
2014-06-17 KrU Kyrkoantikvarisk ersättning Ja
2014-06-17 KU En ny riksdagsordning Ja
2014-06-17 KrU Ungdomars arbete och försörjning Ja
2014-06-17 KrU Det industriella kulturarvet Ja
2014-06-17 TU Luftfartens förutsättningar Ja
2014-06-17 KrU Obligatorisk gymnasieskola Ja
2014-06-17 KrU Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer Nej
2014-06-17 SfU Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare m.m. Ja
2014-06-17 KrU Nationell strategi för musik- och kulturskolan Nej
2014-06-17 KrU Stöd till verksamhetsövergång Ja
2014-06-17 CU Kompletterande bestämmelser om polishämtning Ja
2014-06-17 TU Flygtrafikledningstjänsten Ja
2014-06-17 FöU Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Ja
2014-06-17 KrU Funktionshindersperspektiv i museisektorn Nej
2014-06-17 SfU Avslag på propositionen Ja
2014-06-17 KrU Ungdomars tillgång till bostad Ja
2014-06-17 SfU Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Ja
2014-06-17 SfU Spårbyte Ja
2014-06-17 SfU Utlänningslagen och den omarbetade Dublinförordningen Ja
2014-06-12 KU Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Ja
2014-06-12 SoU Tandvård Ja
2014-06-12 SoU Val av utförare m.m. Ja
2014-06-12 KU Stimulera ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer m.fl. Ja
2014-06-12 FöU Den enskildes roll i krisberedskapen Nej
2014-06-12 KU Universitetens och högskolornas ansvar för att främja unga människors engagemang för grundläggande demokratiska värderingar m.m. Ja
2014-06-12 SoU Inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning Nej
2014-06-12 FöU Livsmedels- och dricksvattenförsörjning Ja
2014-06-12 UFöU Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Ja
2014-06-12 SoU Handlingsplan mot barnfattigdom Nej
2014-06-12 FöU Civilförsvar m.m. Nej
2014-06-12 UU Regeringens proposition 2013/14:129 Ja
2014-06-12 FöU Brandkåren Nej
2014-06-11 UU Konventionsrelaterade frågor Ja
2014-06-11 NU Översyn av avgifter   Ja
2014-06-11 FiU Det ekonomiska läget i den kommunala sektorn Ja
2014-06-11 FiU Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision Nej
2014-06-11 FiU Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag Avstår
2014-06-11 UU Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete Ja
2014-06-11 NU Övriga frågor Nej