Peter Eriksson

Allmänt

Parti Miljöpartiet
Född 1958
Län Stockholms län
Yrke Ekonom
Hemida mp.se/peter

Röstfördelning

Ja 914 (35,90 %)
Nej 872 (34,25 %)
Avstår 213 (8,37 %)
Frånvaro 547 (21,48 %)
Datum Utskott Rubrik Röst
2014-06-18 MJU Lagförslagen Frånvarande
2014-06-18 KrU Avslag på propositionen Frånvarande
2014-06-18 UbU Vetorätt vid etableringen av en fristående skola Frånvarande
2014-06-18 UbU Etablering av fristående skolor Frånvarande
2014-06-18 KrU Verksamheten vid Myndigheten för tillgängliga medier Frånvarande
2014-06-18 UbU Vinster från skolverksamhet Frånvarande
2014-06-18 UbU Skolinspektionens befogenheter vid tillsyn Frånvarande
2014-06-17 KrU Nytt mål för ungdomspolitiken Frånvarande
2014-06-17 TU Avveckling av Bromma flygplats Frånvarande
2014-06-17 KrU Kulturskolans tillgänglighet Frånvarande
2014-06-17 TU Alkoholtester av piloter Frånvarande
2014-06-17 TU Miljöfrågor Frånvarande
2014-06-17 KU Ändrad benämning av överskottsmålet Frånvarande
2014-06-17 KrU Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer Frånvarande
2014-06-17 KrU Stöd till verksamhetsövergång Frånvarande
2014-06-17 KrU Nationell strategi för musik- och kulturskolan Frånvarande
2014-06-17 SfU Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare m.m. Frånvarande
2014-06-17 SfU Spårbyte Frånvarande
2014-06-17 SfU Utlänningslagen och den omarbetade Dublinförordningen Frånvarande
2014-06-17 TU Flygtrafikledningstjänsten Frånvarande
2014-06-17 CU Kompletterande bestämmelser om polishämtning Frånvarande
2014-06-17 SfU Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Frånvarande
2014-06-17 KrU Funktionshindersperspektiv i museisektorn Frånvarande
2014-06-17 FöU Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Frånvarande
2014-06-17 SfU Avslag på propositionen Frånvarande
2014-06-17 KrU Ungdomars tillgång till bostad Frånvarande
2014-06-17 KU En ny riksdagsordning Frånvarande
2014-06-17 KrU Kyrkoantikvarisk ersättning Frånvarande
2014-06-17 TU Flygplatsfrågor och övriga infrastrukturfrågor Frånvarande
2014-06-17 KrU Ungdomars arbete och försörjning Frånvarande
2014-06-17 KrU Det industriella kulturarvet Frånvarande
2014-06-17 TU Luftfartens förutsättningar Frånvarande
2014-06-17 KrU Obligatorisk gymnasieskola Frånvarande
2014-06-12 FöU Livsmedels- och dricksvattenförsörjning Ja
2014-06-12 KU Universitetens och högskolornas ansvar för att främja unga människors engagemang för grundläggande demokratiska värderingar m.m. Ja
2014-06-12 SoU Inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning Nej
2014-06-12 UFöU Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Ja
2014-06-12 SoU Handlingsplan mot barnfattigdom Nej
2014-06-12 UU Regeringens proposition 2013/14:129 Ja
2014-06-12 FöU Civilförsvar m.m. Nej
2014-06-12 KU Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Ja
2014-06-12 SoU Tandvård Ja
2014-06-12 SoU Val av utförare m.m. Ja
2014-06-12 KU Stimulera ökat valdeltagande genom stöd till fackliga organisationer m.fl. Ja
2014-06-12 FöU Den enskildes roll i krisberedskapen Nej
2014-06-12 FöU Brandkåren Nej
2014-06-11 UU Konventionsrelaterade frågor Frånvarande
2014-06-11 NU Övriga frågor Frånvarande
2014-06-11 NU Översyn av avgifter   Frånvarande
2014-06-11 FiU Det ekonomiska läget i den kommunala sektorn Frånvarande
2014-06-11 FiU Avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision Frånvarande
2014-06-11 FiU Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag Frånvarande
2014-06-11 UU Demokrati och frågor relaterade till demokratifrämjande arbete Frånvarande
2014-06-10 UU Biståndseffektivitet, uppföljning Frånvarande
2014-06-10 UU Humanitära insatser Frånvarande
2014-06-10 UU Europeiska försvarsbyrån (Eda), EU:s uppförandekod Frånvarande
2014-06-10 MJU Landsbygdsprogrammets jobbskapande effekter m.m. Frånvarande
2014-06-10 MJU Förvaltning av gemensamma resurser Frånvarande
2014-06-10 MJU Betesresursinventering Frånvarande
2014-06-10 UU Försvar och samhällets beredskap Frånvarande
2014-06-10 MJU Klimatpolitiskt ramverk Frånvarande
2014-06-10 UU Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportutredningen m.m. Frånvarande
2014-06-10 MJU Klimatmål på EU-nivå Frånvarande
2014-06-10 UU Enprocentsmål, klimatfinansiering, ekosystem Frånvarande
2014-06-10 UU Perspektiv, målgrupper, prioritering Frånvarande
2014-06-10 UU Översyn av biståndet Frånvarande
2014-06-10 MJU Nationell klimatanpassning Frånvarande
2014-06-10 MJU Förnybar energi inom EU:s ramverk Frånvarande
2014-06-10 UU Krigsmateriellagstiftning, de mänskliga rättigheterna, ett demokratikriterium m.m. Frånvarande
2014-06-10 MJU Ekologiska aspekter Frånvarande
2014-06-10 UU Det nordiska samarbetet, närområdet Frånvarande
2014-06-04 CU Regeringens lagförslag Nej
2014-06-04 TU Bilpooler Nej
2014-06-04 TU Lastbilars längd och vikt Ja
2014-06-04 UbU Lagförslaget i fråga om lärares stöd och särskilt stöd Ja
2014-06-04 SfU Avslag på propositionen Ja
2014-06-04 SfU Utvärdering m.m. Ja
2014-06-04 SfU Konventionen Ja
2014-06-04 UbU Ökade lärarbefogenheter Nej
2014-06-04 JuU Sveriges tillträde till protokollet till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet Ja
2014-06-04 CU Utvärdering av lagändringarna Avstår
2014-06-04 SoU Nationellt riskbedömningsinstrument Ja
2014-06-04 UU Den globala utmaningen migrationsströmmar Nej
2014-06-04 TU Främjande av en fossiloberoende fordonsflotta Avstår
2014-06-04 SoU Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård Ja
2014-06-04 TU Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Nej
2014-06-04 UU Skrivelse 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling Nej
2014-05-28 KU Det kommunala huvudmannaskapet Frånvarande
2014-05-28 FiU Statistik över hushållens tillgångar och skulder Frånvarande
2014-05-28 SfU Skyldighet för Försäkringskassan att betala ränta Frånvarande
2014-05-28 SfU Reform för mer effektiva åtgärder Frånvarande
2014-05-28 SfU Nedsättning av socialavgifterna för de yngsta Frånvarande
2014-05-28 SfU Lagförslaget i övrigt Frånvarande
2014-05-28 UU Jämställdhetsfrågor och klimatinsatser Frånvarande
2014-05-28 FiU Direktupphandling Frånvarande
2014-05-28 UU Reformer av institutionerna och remitteringar Frånvarande
2014-05-28 SfU Lagförslagen i övrigt Frånvarande
2014-05-28 SfU Övriga medborgarskapsfrågor Frånvarande
2014-05-27 UbU Gymnasial lärlingsanställning och kollektivavtal Frånvarande
2014-05-27 JuU Utvärdering Frånvarande