Johan Hedin

Allmänt

Parti Centerpartiet
Född 1969
Län Stockholms kommun
Yrke

Röstfördelning

Ja 515 (93,81 %)
Nej 4 (0,73 %)
Avstår 2 (0,36 %)
Frånvaro 28 (5,10 %)
Datum Utskott Rubrik Röst
2014-06-26 FiU Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken   Ja
2014-06-25 CU Utbildning för gode män och förvaltare   Ja
2014-06-25 FiU Förstärkta kapitaltäckningsregler m.m.   Ja
2014-06-25 KrU Syftena med statsbidraget till folkbildningen   Ja
2014-06-25 JuU Nämndemännens ersättning   Ja
2014-06-25 CU Val av god man och förvaltare   Ja
2014-06-25 JuU Bättre förutsättningar att stoppa införseln av illegala vapen   Ja
2014-06-25 CU Föreskrifter om riktvärden för buller   Ja
2014-06-25 FiU Årsredovisning för staten 2013   Ja
2014-06-25 JuU Auktorisation och tillstånd att inneha skjutvapen   Ja
2014-06-25 CU Ersättning till gode män och förvaltare   Ja
2014-06-25 KrU Mångfaldsarbete inom folkbildningen   Ja
2014-06-25 JuU Kortare handläggningstider i vapenärenden   Ja
2014-06-25 CU Översyn av lagstiftningen   Ja
2014-06-25 JuU Hemlig avlyssning vid grovt vapenbrott   Ja
2014-06-25 KrU Folkbildningens ansvar för jämställdhet   Ja
2014-06-25 KrU Utvidgad översyn av kontakttolkutbildningen   Ja
2014-06-24 AU Varaktighet som en del av skälighetsbedömningen   Ja
2014-06-24 CU Upphävande av detaljplan   Ja
2014-06-24 CU Enhetliga tekniska egenskapskrav   Ja
2014-06-24 AU Etableringsinsatser   Ja
2014-06-24 MJU Redskapsbegränsningar   Ja
2014-06-24 AU Subventionerade anställningar för nyanlända   Ja
2014-06-24 MJU Elcertifikat   Ja
2014-06-24 MJU Betesmarker och lantraser   Ja
2014-06-24 CU Lagförslaget i övrigt avseende ändringar i PBL   Nej
2014-06-24 TU Järnvägssystemets reglering   Ja
2014-06-24 MJU Utvecklingen för skogsbrukets miljöhänsyn   Ja
2014-06-24 AU Invandrade kvinnors situation   Ja
2014-06-24 AU Undantag för företag som tillhandahåller varor eller tjänster och som har färre än tio arbetstagare   Ja
2014-06-24 AU Ekonomiska förutsättningar som en del av skälighetsbedömningen   Ja
2014-06-24 TU Prisinformation och översyn av taxibranschen   Ja
2014-06-24 MJU Miljömålssystemet   Ja
2014-06-24 TU Kontroller och indragning av taxiförarlegitimation   Ja
2014-06-24 TU Banavgifter   Ja
2014-06-24 TU Längre och tyngre godståg och lastbilar   Ja
2014-06-24 MJU Ändring i miljöbalken   Ja
2014-06-24 MJU Försörjningskrav för fiskelicens   Ja
2014-06-24 AU Flyktingmottagande och kommunbosättning   Ja
2014-06-24 MJU Fiskelicens för juridiska personer   Ja
2014-06-24 MJU Överlåtbara fiskerättigheter   Ja
2014-06-24 TU Digitala förarkort och färdskrivare   Ja
2014-06-24 TU Nationell plan för transportsystemet och länsplaner för regional transportinfrastruktur   Ja
2014-06-24 AU Andrahandsansvar   Ja
2014-06-24 CU Utvärdering av lagändringarna   Ja
2014-06-24 AU Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet   Ja
2014-06-24 TU Resenärsfrågor   Ja
2014-06-18 UbU Etablering av fristående skolor Ja
2014-06-18 UbU Vetorätt vid etableringen av en fristående skola Ja
2014-06-18 MJU Lagförslagen Ja
2014-06-18 KrU Avslag på propositionen Ja
2014-06-18 KrU Verksamheten vid Myndigheten för tillgängliga medier Ja
2014-06-18 UbU Vinster från skolverksamhet Ja
2014-06-18 UbU Skolinspektionens befogenheter vid tillsyn Ja
2014-06-17 KrU Kulturskolans tillgänglighet Ja
2014-06-17 TU Alkoholtester av piloter Ja
2014-06-17 TU Miljöfrågor Ja
2014-06-17 KU Ändrad benämning av överskottsmålet Ja
2014-06-17 KrU Nytt mål för ungdomspolitiken Ja
2014-06-17 TU Avveckling av Bromma flygplats Ja
2014-06-17 KrU Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer Ja
2014-06-17 FöU Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Ja
2014-06-17 SfU Avslag på propositionen Ja
2014-06-17 KrU Ungdomars tillgång till bostad Ja
2014-06-17 KrU Funktionshindersperspektiv i museisektorn Ja
2014-06-17 SfU Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Ja
2014-06-17 SfU Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare m.m. Ja
2014-06-17 KrU Nationell strategi för musik- och kulturskolan Ja
2014-06-17 KrU Stöd till verksamhetsövergång Ja
2014-06-17 KrU Ungdomars arbete och försörjning Ja
2014-06-17 KrU Obligatorisk gymnasieskola Ja
2014-06-17 KrU Det industriella kulturarvet Ja
2014-06-17 TU Luftfartens förutsättningar Ja
2014-06-17 TU Flygplatsfrågor och övriga infrastrukturfrågor Ja
2014-06-17 KrU Kyrkoantikvarisk ersättning Ja
2014-06-17 KU En ny riksdagsordning Ja
2014-06-17 SfU Spårbyte Ja
2014-06-17 SfU Utlänningslagen och den omarbetade Dublinförordningen Ja
2014-06-17 CU Kompletterande bestämmelser om polishämtning Ja
2014-06-17 TU Flygtrafikledningstjänsten Nej
2013-04-25 SfU Anhöriginvandring   Ja
2013-04-25 SfU Utvisning på grund av brott m.m.   Ja
2013-04-25 SfU Arbetskraftsinvandring   Ja
2013-04-25 SfU Flyktingpolitiken   Ja
2013-04-25 SfU Synnerligen ömmande omständigheter   Ja
2013-04-25 SfU Identitetskrav   Ja
2013-04-25 SfU Förstärkt skydd för tolkar   Ja
2013-04-25 KU Riksdagsledamöternas placering i kammaren   Ja
2013-04-25 AU Rätt till heltid Ja
2013-04-25 AU Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar Ja
2013-04-25 KU Kvittningssystemet   Ja
2013-04-25 AU Frågan om när ett anställningsförhållande ska anses upplöst Ja
2013-04-25 KU Arvode m.m.   Ja
2013-04-25 AU Turordningsfrågor Ja
2013-04-25 SfU Uppehållstillstånd i andra fall   Ja
2013-04-25 AU Integritetsfrågor Ja
2013-04-24 NU Nettodebitering av el   Ja
2013-04-24 UbU Uppdrag till Skolverket m.m.   Ja
2013-04-24 NU Smarta nät   Ja
2013-04-24 UU Hbt   Ja